Platby

Platby

Poplatky v materskej škole

Školné - mesačný príspevok vo výške 10€ na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (určuje VZN)- prosíme Vás aby, ste tieto polatky uhrádzali do 15. v mesiaci,

učet: SK 850 0200 000000 162969 4059

- variabilný symbol. 058

- špecifický symbol  ( číslo dieťaťa)

poznámky- meno a priezvisko dieťaťa


Stravné - denný poplatok 1,29€ ( 0,28€ desiata, 0,68€ obed, 0,23€ olovrant, 0,10€ réžia)

účet: SK 54 0200 0000 00166443 8659

variabilný symbol: 171

špecifický symbol- číslo dieťaťa

poznámky- meno a priezvisko dieťaťa

                                         

                              Stravné Február - Včielky


                              Stravné Február - Lienky

                  

Možnosť platby bezhotovostne, prevodom na účet č. 1629694059/0200.- školné

Platby je potrebné prevádzať do 15.teho v danom mesiaci. Do doplňujúcich údajov je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa