Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ začína 16.2.2015

Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2015/2016
Miesto zápisu: Materská škola Hviezdoslavova 17, Moldava n/B.
Termín zápisu: 16.2.2015 od 6. 15 hod. do 15.30 hod.
17.2.2015-20.2.2015 od 12.00 hod.- 15.00.hod.
2.3.2015 – 6.3.2015 od 13. 00 hod. -14.30 hod.
9.3.2015-13.3.2015 - od 9.00 hod – 10. 00 hod.
Miesto zverejnenia: na budove MŠ,
Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  · V čase zápisu zákonný zástupca predloží:
  · písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorú si môžete stiahnuť z webovej stránky MŠ
  · potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,
  · rodný list dieťaťa k nahliadnutiu a kontrole údajov uvedených v žiadosti
  · Nakoľko na školský rok 2015-2016 je zvýšený záujem o umiestnenie detí do MŠ,Rada školy v spolupráci s pedagogickou radou schválila určité kritéria prijímania detí do MŠ.